Privacyverklaring

Privacyverklaring

Zeilkeuken hecht veel belang aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens. In deze Privacyverklaring willen we duidelijke en transparante informatie geven over de manier waarop we met persoonsgegevens omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Zeilkeuken houdt zich altijd aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens. Dat betekent dat we dat in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze doeleinden en de aard van de persoonsgegevens staan beschreven in deze Privacyverklaring.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot die gegevens die ten minste noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.
 • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Wees op de hoogte van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, wil u hierop wijzen en deze respecteren.

Als Zeilkeuken zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het lezen van onze Privacyverklaring, of in meer algemene zin, hierover vragen heeft of contact met ons wilt opnemen, kunt u dat doen via onderstaande contactgegevens:

Zeilkeuken
Stationsweg 5
8717 ES Stavoren
hollandia@waterfreak.nl
+31 6 23303058

Verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Zeilkeuken verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Voor het maken en opvolgen van offertes aan u.
 • Voor het uitvoeren van een overeenkomst met u.
 • Voor het toesturen van reisinformatie, het uitnodigen tot het invullen van enquêtes, etc.
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven, brochures en uitnodigingen.

Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u opvragen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Gegevens die nodig zijn voor het goede verloop van de reis

Terbeschikkingstelling aan derden

Wij kunnen de door u verstrekte gegevens aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij gebruiken bijvoorbeeld een derde partij voor:

 • Het uitvoeren van de reis die u bij ons heeft geboekt.
 • Het verzorgen van de catering en diensten zoals een walprogramma.
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Uiteraard maken wij met deze partijen (bewerkers) de nodige afspraken om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Ook kunnen wij persoonsgegevens met derden delen als u ons daarvoor schriftelijk toestemming geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) alleen met schriftelijke toestemming van de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Zeilkeuken bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt of wettelijk verplicht zijn.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Zeilkeuken toegang hebben tot uw gegevens zijn gebonden aan geheimhouding.
 • Wij hebben op al onze systemen een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid.
 • Wij pseudonimiseren en zorgen voor versleuteling van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen in geval van fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren onze maatregelen regelmatig.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw privacyrechten

U heeft het recht om de persoonlijke gegevens die wij van u hebben ontvangen in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan) door ons of door een van onze verwerkers. U heeft ook het recht om de door u verstrekte informatie door ons te laten overdragen aan uzelf of rechtstreeks aan een andere partij in uw opdracht. Wij kunnen u vragen om u te identificeren voordat wij op voornoemde verzoeken kunnen reageren.

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen wij u rechtstreeks contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens, de toezichthoudende instantie op het gebied van privacybescherming.